Obchodné podmienky

Kategórie
 
 
 
 
 
 
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti CreativeSites, s.r.o.

K ZMLUVE O VYTVORENÍ A PREVÁDZKOVANÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU, POSKYTOVANÍ WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽIEB A UDELENÍ LICENCIE


 

 

I.

Predmet úpravy

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy o vytvorení a prevádzkovaní internetového obchodu, poskytovaní webhostingových služieb a udelení licencie (ďalej len „Zmluva“).


 

 1. V právnych vzťahoch, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, je rozhodným právom právny poriadok Slovenskej republiky.


 

 1. VOP majú vo vzťahu k Zmluve doplňujúci charakter. Odchylné dojednania v Zmluve majú prednosť pred znením VOP.

II.

Povinnosti zhotoviteľa


 

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v kvalite zodpovedajúcej účelu Zmluvy a spôsobu použitia diela určenom klientom, inak v kvalite obvyklej účelu a spôsobu použitia.


 

 1. Záväzok zhotoviteľa vytvoriť pre klienta internetový obchod pozostáva z: i) vyhotovenia a implementácie dizajnu a aktívnych prvkov internetového obchodu, ii) vykonania prác pozostávajúcich z úpravy systému CREATIVE shop podľa Špecifikácie diela, ktorá tvorí prílohu Zmluvy, iii) poskytnutia poradenstva, podpory a ďalších služieb, ktoré sú špecifikované v Zmluve alebo neoddeliteľných prílohách Zmluvy.


 

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nesprístupní administračnú časť internetového obchodu v prostredí CREATIVE shop a databázového administrátorského rozhrania tretím stranám. Zhotoviteľ má do tejto časti umožnený vstup výlučne za účelom konzultácií s klientom, resp. opravy prípadných technických alebo dátových chýb podľa požiadaviek klienta.


 

III.

Povinnosti klienta


 

 1. Klient sa zaväzuje poskytovať súčinnosť počas celej tvorby diela. V prípade, ak je na plnenie ktoréhokoľvek záväzku zhotoviteľa potrebná súčinnosť klienta, zhotoviteľ sa nedostane do omeškania po dobu neposkytnutia súčinnosti klienta.


 

 1. Klient sa zaväzuje do siedmych (7) kalendárnych dní po podpise Zmluvy, poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť ku príprave dizajnového návrhu. Pod súčinnosťou klienta sa rozumie najmä: dodanie obrazových a textových podkladov v dohodnutej forme a kvalite, požadovaných zhotoviteľom, dodanie ďalších materiálov a informácií súvisiacich s vyhotovením diela, zaplatenie dohodnutých platieb v dohodnutých termínoch, vecné zodpovedanie otázok týkajúcich sa tvorby diela, a to bez zbytočného odkladu.


 

 1. Klient je povinný odovzdať zhotoviteľovi všetky potrebné podklady a informácie v dohodnutých termínoch, v elektronickej podobe a požadovanej kvalite, pričom ak zhotoviteľovi vzniknú dodatočné náklady na ich úpravu, v takom prípade na nevyhovujúcu kvalitu podkladov klienta vopred upozorní. Úprava podkladov do vyhovujúcej podoby bude predmetom osobitnej dohody Zmluvných strán a naviac práca.


 

 1. Klient sa zaväzuje uviesť pri rokovaniach, ktoré predchádzajú uzatvoreniu zmluvy, všetky relevantné informácie a požiadavky na dielo, pričom je povinný uviesť všetky tretie strany, ktoré mu dodávajú služby, s ktorými má internetový obchod spolupracovať, vrátane podmienok týchto strán na bezproblémovú a funkčnú komunikáciu s nimi dodávanými systémami. V prípade, ak tak klient neurobí a v priebehu plnenia Zmluvy dôjde k situácii, že internetový obchod nebude kompatibilný so systémom tretej strany, príp. bude potrebné vykonať práce naviac, aby sa zabezpečila funkčná komunikácia medzi systémom tretej strany a dielom, znáša tieto náklady klient. Zhotoviteľ v takomto prípade nepreberá zodpovednosť za nemožnosť využitia diela zo strany klienta.


 

 1. Klient prehlasuje, že bude dielo užívať tak, aby neobsahovalo žiadne skutočnosti tvoriace predmet obchodného tajomstva, ani skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti alebo ktoré by mohli bez právneho dôvodu zasiahnuť do práv a oprávnených záujmov iných subjektov alebo ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi. V prípade porušenia tohto záväzku má zhotoviteľ nárok na náhradu škody voči klientovi. Klient vyhlasuje, že disponuje všetkými licenciami, oprávneniami alebo povoleniami, ktoré mu umožňujú legálne prevádzkovať internetový obchod a uskutočňovať činnosť, ktorá je predmetom internetového obchodu.


 

IV.

Testovacia prevádzka


 

 1. Klient bol pred podpisom Zmluvy oboznámený so štandardnými funkcionalitami softvérového systému CREATIVE shop. Klient podpisom Zmluvy potvrdzuje, že vyskúšal a oboznámil sa so všetkými dostupnými funkciami diela prostredníctvom Demo prístupu, ktorý mu zhotoviteľ poskytol pred podpisom Zmluvy. Všetky funkcie a vlastnosti diela, ktoré klient mal možnosť vyskúšať si prostredníctvom Demo prístupu, sú súčasťou diela. Ďalšie doplnkové funkcie nad rámec funkcií obsiahnutých v Deme a nad rámec dohodnutých funkcií v Zmluve a Špecifikácii diela, ako aj služby, ktoré by sa dohodli nad rámec Zmluvy, budú riešené na základe samostatných objednávok.


 

 1. Po uplynutí lehoty na zhotovenia diela podľa Článku IV Zmluvy, zhotoviteľ internetový obchod v dohodnutom rozsahu sprístupní klientovi za účelom začatia testovacej prevádzky. Počas testovacej prevádzky sa dielo pripravuje na uvedenie do plnej prevádzky pripomienkovaním diela, ako aj aktualizáciou jeho obsahu.


 

 1. Internetový obchod sa považuje za sprístupnený do testovacej prevádzky momentom oznámenia tejto skutočnosti klientovi elektronickou poštou na e-mailovú adresu klienta uvedenú v záhlaví Zmluvy.


 

 1. Klient je povinný v testovacej prevádzke, ktorá bude trvať štrnásť (14) dní, oznámiť zjavné nedostatky, ktoré sú v rozpore so Špecifikáciou diela. Doba testovacej prevádzky sa primerane predĺži o dobu, počas ktorej zhotoviteľ odstraňoval prípadné nedostatky. Posledným dňom testovacej prevádzky sa považuje dielo za riadne zhotovené. Zhotoviteľ informuje klienta o ukončení testovacej prevádzky, vyriešení prípadných nedostatkov a o nastavení hotového diela.


 

 1. V prípade, že niektoré funkcionality diela nie sú ku dňu skončenia testovacej prevádzky aktívne a klient výslovne nepožiadal o ich aktiváciu, nejde o vady diela, ale o zmenu rozsahu realizovaného diela podľa Zmluvy a Špecifikácie diela, ktorý nemá vplyv na ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán. Akékoľvek následné požiadavky klienta na aktiváciu funkcionalít internetového obchodu po ukončení testovacej prevádzky sa považujú za naviac práce.


 

 1. Po ukončení testovacej prevádzky, v lehote do šesťdesiat (60) dní, má klient možnosť požiadať zhotoviteľa o verejné publikovanie internetového obchodu na dohodnutej internetovej adrese. Po uplynutí šesťdesiat dňovej lehoty je verejné publikovanie diela spoplatnené v zmysle aktuálneho Sadzobníka poplatkov ku dňu žiadosti.

 

V.

Naviac práce a zmena špecifikácie diela

 

 1. Vykonanie ďalších prác, ako úpravy dizajnu, zmeny štruktúry alebo obsahu internetových stránok zhotoviteľom, nad rámec Zmluvy a Špecifikácie diela, bude uskutočnené na základe objednávky klienta. Zhotoviteľ má právo účtovať sumu podľa Sadzobníka poplatkov za každú začatú hodinu prác navyše. Zhotoviteľ je vopred povinný informovať klienta o plánovanom prekročení stanoveného rozsahu prác.

 

 1. Ceny za prepojenia s tretími stranami sú iba za samotné naprogramovanie prepojení podľa Špecifikácie diela a nie za neskoršie (po dodaní prepojenia a testovacej prevádzke e-shopu) analýzy nežiadúceho správania, zdrojových dát tretích strán a úpravy prepojení v prípade zmien zdrojových dát tretích strán. Všetky dodatočné analýzy po naprogramovaní prepojení s tretími stranami sú spoplatňované v zmysle Sadzobníka poplatkov. Rovnako sú analyzované a spoplatňované aj dodatočné úpravy prepojení s tretími stranami mimo Špecifikácie diela. Nastavenia v programoch tretích strán zhotoviteľ nevykonáva a neposkytuje k nim ani podporu.


 

 1. V prípade, ak klient po podpise Zmluvy a začatí realizácie diela podľa odsúhlasenej Špecifikácie diela oznámi zhotoviteľovi, že chce zmeniť Špecifikáciu diela, prerušuje sa plynutie lehoty na zhotovenie diela a klient je povinný uhradiť nenávratný poplatok vo výške 350,- € bez DPH (420,- € s DPH) za začatie zmenového konania na základe predfaktúry.

 

 1. Zhotoviteľ po prijatí úhrady za začatie zmenového konania určí cenu za analýzu zmien Špecifikácie diela - na základe zaslaných podkladov a požiadaviek na zmeny od klienta. Až po schválení sumy za analýzu a po následnom prijatí úhrady predfaktúry za analýzu, pristúpi zhotoviteľ k detailnej analýze klientom navrhnutých zmien. Analýza sa vykonáva vo vzťahu k iným nezmeneným a požadovaným funkciám. Po dokončení analýzy zmien, pošle zhotoviteľ klientovi cenovú ponuku. V prípade, ak klient s ponukou súhlasí, zmluvné strany schvália zmenu Špecifikácie diela (nový text špecifikácie), harmonogram prác, novú lehoty zhotovenia diela, výšku doplatku za objednávateľom navrhnuté zmeny, a to formou písomného dodatku k Zmluve. V prípade, ak klient zmenu špecifikácie neschváli, nenávratný poplatok a poplatok za analýzu sa nevracajú a lehota na zhotovenie diela sa predĺži o čas, počas ktorého bola prerušená.

 

VI.

Zodpovednosť zhotoviteľa za škodu

 

 1. Akákoľvek zodpovednosť zhotoviteľa za škodu podľa Zmluvy je založená na princípe subjektívnej zodpovednosti, t.j. zodpovednosti za zavinenie. Zhotoviteľ zodpovedá výlučne za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Aplikácia ust. § 373 Obchodného zákonníka je vylúčená.

 

 1. Zhotoviteľ nezodpovedá za reálne využitie diela klientom. Zhotoviteľ nezodpovedá za kompatibilitu diela so systémami tretích strán, ktoré nie sú presne a úplne špecifikované klientom pri predzmluvných rokovaniach a nie sú uvedené v Špecifikácii diela. Zhotoviteľ rovnako nezodpovedá za funkčnosť diela a kompatibilitu diela so systémami klienta, ak klient nepostupuje v zmysle pokynov zhotoviteľa pri prevádzkovaní diela a nepoužíva pri prevádzkovaní diela štruktúru dát definovanú zhotoviteľom v Špecifikácii diela. V prípade, ak zhotoviteľ má dodať doplnkové funkcie, ktoré súvisia so spoluprácou alebo s dátami od klienta alebo od tretej strany, zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za ich neskoré dodanie alebo ich dodanie v obmedzenej funkčnosti.

 

 1. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za obsah stránok internetového obchodu klienta, ani za pravdivosť a aktuálnosť informácií na nich uverejnených.

 

 1. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za prípadné porušovanie autorských práv zo strany klienta počas trvania prevádzkovania diela. Každé podanie tretej strany vo veci porušovania autorských práv oznámi zhotoviteľ klientovi, pričom tento je povinný predmetné podania bezodkladne vyriešiť.

 

 1. Zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za škody vzniknuté a spôsobené stratou alebo poškodením uložených dát.

 

VII.

Poradenstvo a zaškolenie

 

 1. Klient je povinný určiť 2 osoby (užívateľov), ktoré majú úroveň znalostí práce s počítačom a správou internetového obchodu na úrovni Advanced Európskeho vodičského preukazu na počítače (ECDL), ktoré absolvujú SEO školenie.

 

 1. V rámci zaškolenia zhotoviteľ poskytne klientovi potrebné informácie, video manuály, prípadne inú formu dokumentácie, na základe ktorých môže užívateľ systém samostatne používať.

 

 1. V prípade, ak osoby určené klientom školenie neabsolvujú alebo klient takéto osoby neurčí, zhotoviteľ nezodpovedá za prípadnú neschopnosť klienta vyskúšať funkcionalitu a plnohodnotne používať dodané dielo.

 

VIII.

Licencie

 

 1. Všetky zhotoviteľom dodané grafické návrhy, softvérové riešenia diela, dátové modely a štruktúry, programy, texty, dokumentácia, technické údaje, ako i ďalšie výsledky duševnej činnosti, zahrnuté v diele, sú predmetom duševného vlastníctva zhotoviteľa, ku ktorým tento vykonáva majetkové práva.

 

 1. Zhotoviteľ poskytuje klientovi licenciu k:

 

 • použitiu a zverejneniu diela akýmkoľvek spôsobom,

 • k sprístupneniu diela verejnosti za účelom priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu,

 • použitiu diela vo výrobe, rozmnožovaní a rozširovaní propagačných materiálov pre účel šírenia používania diela verejnosťou,

 • propagácii diela ľubovoľným spôsobom,

 • zaradeniu diela do elektronických databáz a internetových vyhľadávačov pre uľahčenie sprístupnenia diela verejnosti.

 

 1. Klient nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa nakladať s dielom nad rámec udelenej licencie.

 

 1. Licencia je bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa neprenosná a neprevoditeľná na iné subjekty.

 

 1. Zhotoviteľ udeľuje klientovi licenciu na základe Zmluvy ako nevýhradnú.

 

 1. V prípade zániku zhotoviteľa bez právneho nástupcu má klient právo na odovzdanie zdrojových kódov diela HTML, CSS a JavaScript.

 

 1. Licencia sa nevzťahuje na programové vybavenie a zdrojové kódy na strane servera zhotoviteľa.

 

IX.

Osobitné dojednania

 

 1. Zhotoviteľ má právo znefunkčniť prístup k obsahu diela, ktorý odporuje zákonu, porušuje zákonom daný zákaz predaja alebo podlieha zákonom daným oprávneniam alebo povoleniam, ktorými musí klient disponovať pri nakladaní s takýmto obsahom, ak nimi nedisponuje. V takomto prípade po znefunkčnení prístupu k obsahu, vyzve zhotoviteľ klienta na odstránenie predmetného obsahu. Ak v lehote 15 dní nezjedná klient nápravu, má zhotoviteľ právo ukončiť správu internetového obchodu. Povinnosti klienta voči zhotoviteľovi podľa Zmluvy zostávajú zachované v celom rozsahu.

 

 1. Prístup do administrácie, všetky funkcie a skripty, ktoré sú v rámci administrácie spustiteľné, je dovolené klientovi užívať výlučne manuálnym pripojením sa ľudského správcu cez webový prehliadač, pričom všetky aktivity v rámci administrácie, ktorým bude zistený odlišný iniciátor, budú pre ochranu systému časovo neobmedzene zablokované na základe IP adresy, príp. iných technických parametrov.

 

 

 

X.

Doručovanie

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenie, výzva alebo iná formálna korešpondencia súvisiaca so Zmluvou musia byť realizované v písomnej forme a budú zasielané na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví Zmluvy, a to prostredníctvom poštového doručovateľa alebo elektronickej pošty, ak VOP výslovne neupravujú iný spôsob.

 

 1. Každá zo Zmluvných strán je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť druhej Zmluvnej strane zmenu adresy pre doručovanie, ako aj iných údajov uvedených v tejto Zmluve, a to písomným oznámením adresovaným druhej Zmluvnej strane.

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenie, výzva, alebo iná formálna korešpondencia sa budú pre účely tejto zmluvy považovať za doručené:

 

 1. v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka úspešne doručená osobne, doporučenou poštou alebo kuriérnou službou,

 2. v deň odmietnutia prevzatia zásielky, ak bude prevzatie doručovanej zásielky odmietnuté, pričom odmietnutie bude preukázané potvrdením doručujúcej osoby,

 3. v deň, ktorý nastane po uplynutí doby 18 dní odo dňa odovzdania zásielky na prepravu, ak bude zásielka nedoručiteľná (z iného dôvodu ako pre odmietnutie jej prevzatia) alebo budú pochybnosti o dátume doručenia zásielky adresátovi,

 4. po uplynutí 5 kalendárnych dní odo dňa odoslania e-mailovej správy na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

 

 1. Do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

 

 1. Zhotoviteľ môže doručovať faktúry (predfaktúry) aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu klienta uvedenú v záhlaví Zmluvy.

 

XI.

Zánik zmluvy

 

 1. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy výlučne v prípadoch, ktoré predpokladá Zmluva alebo tieto VOP.

 

 1. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od Zmluvy, prípadne pozastaviť poskytovanie služieb systému CREATIVE shop a prevádzkovanie internetového obchodu výlučne v prípadoch, ak:

 

 1. klient je v omeškaní so zaplatením faktúry (predfaktúry) za zhotovenie diela dlhšie ako 20 dní alebo

 2. klient je v omeškaní so zaplatením faktúry (predfaktúry) za webhosting alebo licenčný poplatok podľa Článku III B Zmluvy alebo

 3. klient porušil licenčné podmienky upravené Zmluvou, alebo porušil svoje zmluvné povinnosti alebo

 4. klient používa dielo v rozpore s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo

 5. klient spôsobil používaním diela zhotoviteľovi škodu alebo

 6. klient neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť ani po dodatočnom upozornení zhotoviteľom najneskôr do 30 kalendárnych dní.

 7. Ak nastal prípad uvedený v bode 2 tohto článku a následne klient osloví zhotoviteľa s tým, že má záujem na pokračovaní zmluvného vzťahu, Zmluvné strany začnú rokovanie o uzatvorení novej Zmluvy a obnovení internetového obchodu.

 

 1. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú doručením oznámenia o odstúpení, pričom práva a povinnosti Zmluvných strán zanikajú od momentu odstúpenia. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na náhradu škody.

 

 1. Ak dôjde k ukončeniu Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu (aj v prípade odstúpenia) po podpise Zmluvy, patrí zhotoviteľovi 50% nároku na odmenu podľa Článku III A Zmluvy.


 

 1. Ak dôjde k ukončeniu Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu (aj v prípade odstúpenia) po spustení testovacej prevádzky, patrí zhotoviteľovi 75% nároku na odmenu podľa Článku III A Zmluvy.

 2. Ak dôjde k ukončeniu Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu (aj v prípade odstúpenia) po skončení skúšobnej prevádzky diela, patrí zhotoviteľovi nárok na odmenu podľa Článku III A Zmluvy v celom rozsahu.

 

 1. Ak dôjde k ukončeniu Zmluvy počas platnosti licencie systému CREATIVE shop, zhotoviteľ nie je povinný vrátiť klientovi alikvotnú časť licenčného poplatku, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. To platí aj vo vzťahu k poplatku za webhostingové služby podľa Článku III B Zmluvy.

 

XII.

Ochrana osobných údajov

 

 1. Uzavretím Zmluvy klient potvrdzuje, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, vyjadruje svoj súhlas s ich znením a v celom rozsahu ich akceptuje.

 

 1. Zásady spracovania osobných údajov sú trvalo zverejnené a dostupné na internetovej webstránke zhotoviteľa:

https://www.creativesites.sk/ochrana-osobnych-udajov/

 

XIII.

Servisná podpora a funkčnosť služieb

 

 1. Chybou na účely tejto Zmluvy je každá porucha alebo udalosť, ktorá nie je súčasťou bežnej prevádzky softvérovej aplikácie internetový obchod a systému CREATIVE shop a ktorá spôsobuje prerušenie alebo pokles v kvalite služby alebo funkcionalite Softvérovej aplikácie.

 

 1. Reakčné doby zo strany zhotoviteľa sú poskytované podľa stupňa priority chyby:

 

priorita A – kritická chyba. Stav, keď je Portál nedostupný (nezobrazuje sa e-shop na doméne), prípadne časť funkcionality Portálu s priamym kritickým dopadom na dokončenie objednávky na e-shope (napr. nemožnosť dokončiť objednávku v pokladni na e-shope) a neexistuje náhradný spôsob, ako nefunkčnosť obísť iným spôsobom,

 

priorita B – drobná chyba. Chyba, ktorá nemá zásadný dopad na dokončenie objednávky na e-shope (napr. nesprávne zobrazenie príbuzných produktov, nesprávne zobrazovanie dodacej lehoty produktov, ...). Dostupnosť niektorých nekritických funkcií môže byť obmedzená, prípadne je dostupnosť riešená náhradným spôsobom, ktorý nepredstavuje pre objednávateľa podstatné vynaloženie zvýšenej námahy, ale je v rozpore s pôvodným dizajnom aplikácie.

 

 1. Predpokladom začatia riešenia chyby je správne nahlásenie chyby e-mailom. Nahlásenie chyby musí obsahovať: presný výskyt – URL adresu chyby, názov internetového prehliadača a jeho verziu, typ zariadenia a model, popis chybného správania a jednoznačný postup krokov vedúci k nasimulovaniu chyby. Nutnou podmienkou je duplikovateľnosť chyby, tzn. možnosť zobraziť chybu na vlastnom zariadení zhotoviteľa.

 

 1. Reakčná doba a doba na vyriešenie chyby plynie cez pracovné dni od 9:00 do 17:00 hod.

Doba na vyriešenie začína plynúť momentom zduplikovania chyby na strane zhotoviteľa.

 

 1. V prípade chyby vyskytujúcej v aplikáciách tretej strany s ktorými softvérové aplikácie zhotoviteľa komunikujú, zhotoviteľ garantuje len reakčnú dobu.

 

 1. Zhotoviteľ nezodpovedá za akékoľvek chyby spôsobené klientom, tretími stranami alebo poruchami, ktoré sú spôsobené chybou alebo vadami hardwaru.

 

 1. Zhotoviteľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by bola spôsobená klientovi nefunkčnosťou diela v trvaní 48 hodín od okamihu oznámenia klienta zhotoviteľovi. Do tejto lehoty sa nezapočítavajú víkendy, dni pracovného voľna a pracovného pokoja. Táto skutočnosť nemá žiadny vplyv na povinnosť zhotoviteľa vyvinúť primerané úsilie pre dosiahnutie včasného vyriešenia chyby.

 

XIV.

Prechodné ustanovenia

 

 1. Zhotoviteľ je oprávnený VOP priebežne upravovať. Znenie zmien a doplnkov, resp. úplné znenie novelizovaných VOP, zhotoviteľ oznámi klientovi prostredníctvom systému CREATIVE shop, kde ich natrvalo zverejní.

 

 1. V prípade, ak klient neoznámi zhotoviteľovi do 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia zmien VOP, že so zmenou VOP nesúhlasí, prezumuje sa súhlas klienta so zmenou VOP.


 

 1. Zhotoviteľ je oprávnený Sadzobník poplatkov priebežne upravovať. Upravený Sadzobník poplatkov, zhotoviteľ oznámi klientovi prostredníctvom systému CREATIVE shop, kde ho natrvalo zverejní.


 

 1. V prípade, ak klient neoznámi zhotoviteľovi do 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia zmien Sadzobníka poplatkov, že so zmenou nesúhlasí, prezumuje sa súhlas klienta. V prípade nesúhlasu klienta so zmenou Sadzobníka poplatkov, je klient oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Nárok zhotoviteľa na odmenu podľa Článku III A Zmluvy tým nie je dotknutý a zostáva zachovaný v celom rozsahu.

 2. Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP alebo Zmluvy stalo podľa platnej právnej úpravy v akomkoľvek ohľade neplatným alebo neúčinným, nebude tým dotknutá alebo ovplyvnená platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Klient je v dôsledku vyššie uvedeného povinný bez zbytočného odkladu po doručení výzvy zhotoviteľa, uzavrieť so zhotoviteľom dohodu, obsahom ktorej bude nahradenie takéhoto neplatného alebo neúčinného ustanovenia VOP alebo Zmluvy takým ustanovením, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu pôvodného ustanovenia.

 

XV.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Klient vyhlasuje, že tieto VOP mu boli predložené, s ich obsahom mal možnosť sa oboznámiť a nemá žiadne výhrady k ich obsahu. Klient vyhlasuje, že obsah týchto VOP je mu jasný, určitý a zrozumiteľný.

 

 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.2.2019.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia